Headshot of Young-Shin Lee

Young-Shin Lee

Pronouns: She/Her

Associate Professor

San Diego

Phone
619-594-5385
Location
AH-3154
CV