Headshot of Tanna Thomason

Tanna Thomason

Pronouns: She/Her

Lecturer

Nursing

San Diego